Powołano sekcję Onkoneurologii PTN

9 Września 2019

Dnia 30 maja 2019 roku Zarząd Główny PTN na wniosek Prof. Sławomira Michalaka reprezentującego interdyscyplinarny Zespół ds. Onkoneurologii podjął uchwałę o powołaniu Sekcji Onkoneurologii PTN.

Objęcie systemową opieką chorych z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN) podczas lub po chemio-, radioterapii lub po leczeniu skojarzonym, jak również chorych z objawami encefalopatii rozwijającej się w przebiegu przewlekłej choroby nowotworowej i przerzutami do OUN staje się pilną potrzebą kliniczną. Skuteczność leczenia nowotworów zwiększa się, czas życia chorych na nowotwory – wydłuża, a spektrum stosowanych metod leczenia – poszerza, w wyniku czego objawy ze strony OUN w tej grupie chorych występują coraz częściej i stają się narastającym problemem klinicznym.

W naszej opinii rozszerzenie opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe o nieonkologiczny zakres specjalistyczny ma obecnie kluczowe znaczenie dla rokowania, poprzez zwiększenie szans na wyleczenie oraz poprawę funkcjonowania chorych w zakresie codziennych aktywności i jakości życia. Jak wiadomo, nie wszystkie ośrodki onkologiczne zabezpieczają chorych na nowotwory w tym zakresie, co jest to szczególnie zauważalne w onkologicznych ośrodkach monospecjalistycznych i w tym obszarze należy dążyć do poszerzenia zakresu diagnostyki i terapii.

Będziemy dążyć do wdrażania działań zmierzających do modyfikacji obecnego systemu opieki zdrowotnej w celu zorganizowania kompleksowej i kompetentnej diagnostyki i terapii chorych na nowotwory, u których występują objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego z intencją rozwoju nowej dziedziny, jaką jest onkoneurologia. Pierwsze etapy realizacji projektu oparte będą o istniejące w systemie opieki zdrowotnej struktury i narzędzia.

Podczas XXVIII posiedzenia Krajowej Rady ds. Onkologii, które odbyło się w dniu 29 maja 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia, grupa inicjatywna w składzie: Prof. Jerzego Waleckiego (neuroradiolog), Prof. Ewy Iżyckiej-Świeszewskiej (neuropatolog) i Prof. Sławomira Michalaka (neurolog) przedstawiła problematykę związaną z onkoneurologią oraz „Projekt opieki nad chorymi z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia”.

Przedstawione zagadnienia zyskały aprobatę Prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego – Przewodniczącego Rady i Konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz Członków Rady. Krajowa Rada zapewniła o wsparciu projektu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W skład interdyscyplinarnego Zespołu ds. Onkoneurologii wchodzą:

- neurolodzy:

Prof. Sławomir Michalak

Prof. Przemysław Nowacki

- neuroradiolodzy / radiolodzy:

Prof. Jerzy Walecki

Dr hab. Katarzyna Katulska

Prof. Agata Majos

Prof. Edyta Szurowska

Prof. Barbara Bobek-Bilewicz

Dr hab. Katarzyna Sklinda

Prof. Monika Bekiesińska-Figatowska

Prof. Andrzej Cieszanowski

- neuropatolodzy:

Prof. Ewa Iżycka-Świeszewska

- onkolodzy:

Prof. Jan Walewski

Prof. Tadeusz Pienkowski

„Projekt opieki nad chorymi z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia” obejmować będzie:

- edukację podyplomową w zakresie diagnostyki i leczenia zespołów paranowotworowych oraz naczyniowych, metabolicznych i autoimmunologicznych zaburzeń w OUN w przebiegu choroby nowotworowej — lekarzy POZ, lekarzy neurologów pracujących w Poradniach Specjalistycznych, onkologów, radiologów — „Szkoła Onkoneurologiczna”,

- popularyzację zagadnień związanych z onkoneurologią poprzez, przygotowane przez neurologów, neuroradiologów, neuropatologów i onkologów, publikacje prac przeglądowych dotyczących wpływu choroby nowotworowej na ośrodkowy układ nerwowy, neurotoksyczności leków przeciwnowotworowych i zespołów paranowotworowych,

- analizę epidemiologiczną na podstawie modyfikacji istniejących narzędzi - MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO oraz elektroniczna karta zgłoszenia nowotworu poprzez dodanie modułu „objawy z OUN:

- udar mózgu,

- zaburzenia pamięci,

- zespół móżdżkowy,

- napady padaczkowe”,

- zdefiniowanie czynników ryzyka wystąpienia objawów ze strony OUN w przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia poprzez przeprowadzenie wieloośrodkowego badania oraz założenie Krajowego Rejestru Onkoneurologicznego,

- utworzenie przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym Sekcji Onkoneurologii, która skupiać będzie specjalistów neurologów, neuroradiologów, neuropsychologów, neuropatologów zajmujących się zagadnieniami wpływu choroby nowotworowej i jej leczenia na układ nerwowy,

- opracowanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych dla chorych z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu choroby nowotworowej, z rozdzieleniem na:

a) opiekę ambulatoryjną – zaburzenia czynności poznawczych, napady padaczkowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia charakterologiczne, zaburzenia snu (bezsenność / nadmierna senność), objawy psychopatologiczne, objawy pozapiramidowe

b) wskazania do hospitalizacji – deficyt neurologiczny o nagłym początku, stan padaczkowy, zaburzenia świadomości,

- wskazanie stanów klinicznych wymagających pilnej diagnostyki i leczenia przez specjalistyczne ośrodki neurologiczne, które wspierałyby w tym zakresie monospecjalistyczne centra onkologiczne:

- udar mózgu,

- neurologiczne zespoły paranowotworowe,

- tylna odwracalna encefalopatia (PRES),

- zorganizowanie w wojewódzkich ośrodkach onkologicznych przestrzeni dla ciągłych konsultacji neurologicznych z możliwością utworzenia konsylium wielodyscyplinarnego,

- organizowanie przy akademickich klinikach neurologicznych Poradni Onkoneurologicznych zajmujących się obserwacją odległą po leczeniu przeciwnowotworowym,

- współpracę w działaniach edukacyjnych oraz projektach badawczych z ośrodkami

reprezentującymi inne „onko-obszary" kliniczne:

- onkokardiologia,

- onkolaryngologia,

- onkoendokrynologia,

- włączenie rehabilitacji neurologicznej do katalogu świadczeń rehabilitacyjnych u chorych na nowotwory,

- rozpowszechnienie i poprawa dostępności poradnictwa onkopsychologicznego.

Sekcja Onkoneurologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zaprasza do aktywnego udziału w jej pracach wszystkich lekarzy zainteresowanych przedstawiona powyżej problematyką.

Tymczasowy Zarząd Sekcji Onkoneurologii w składzie:

Sławomir Michalak – przewodniczący

Jerzy Walecki – wiceprzewodniczący

Ewa Iżycka-Świeszewska – wiceprzewodnicząca

Joanna Rybacka-Mossakowska – sekretarz

zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, która planowana jest na 14 grudnia 2019 roku (sobota) w Poznaniu. Podczas konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sekcji Onkoneurologii, podczas którego, zgodnie ze Statutem PTN, zostanie wybrany Zarząd Sekcji.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/