Rozdział I. Postanowienia ogólne

Data publikacji: 20 Stycznia 2021

§1

1. Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Towarzystwo Neurologiczne” zwane dalej „Towarzystwem” w skrócie „PTN”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) – oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Towarzystwa i jego znaki są zastrzeżone.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny.

§4

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub współpracowników na podstawie umów cywilno-prawnych

§6

1. Towarzystwo ma prawo używać odznak, godła i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Główny” w przypadku jednostek terenowych „Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Oddziału ………….” lub „Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Sekcji...........”.

§ 7

Zależnie od potrzeb Towarzystwo w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki:

1) Oddziały i Sekcje tworzone i działające na zasadzie postanowień rozdziału V i VI statutu. Oddziały są organami terenowymi Towarzystwa w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Jednostki takie po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego będą mogły posiadać osobowości prawną.

2) Organy prasowe;

3) Rady i komisje problemowe o charakterze opiniodawczym.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/