• » PTN
  • » O PTN
  • » Statut
  • » Rozdział II. Cele i sposoby działania Towarzystwa

Rozdział II. Cele i sposoby działania Towarzystwa

Data publikacji: 20 Stycznia 2021

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1) popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki;

2) reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granicą;

3) rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności;

4) szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego;

5) współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej;

6) krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

7) reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Towarzystwie.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) opracowywanie i wydawanie własnych czasopism naukowych i edukacyjnych, a także prowadzenie innej działalność wydawniczej w zakresie neurologii;

2) organizowanie zjazdów, konferencji oraz innych posiedzeń naukowych i szkoleniowych;

3) ogłaszanie i organizowanie konkursów na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe;

4) współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej, z nadzorem specjalistycznym w zakresie neurologii, Polską Akademią Nauk, Izbami Lekarskimi oraz z pozarządowymi organizacjami naukowymi w kraju i za granicą;

5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych z organizacjami naukowymi;

6) opracowywanie i wydawanie opinii w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii;

7) prowadzenie działalność popularyzatorskiej w zakresie w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu nerwowego;

8) prowadzenie działalność gospodarczej;

9) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa;

10) współdziałanie z administracją państwową i samorządową.

11) Inne formy działalności mogące służyć realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Działalność towarzystwa będzie prowadzona z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 91

1.Zarząd Główny przekazuje do Oddziałów Terenowych 50% zebranej składki członkowskiej od członków oddziału terenowego.

2. Przekazanie składki członkowskiej, o której mowa w ust. 1 następuje raz na kwartał, w terminie do 15 dni od dnia zakończenia danego kwartału.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/