• » PTN
  • » O PTN
  • » Statut
  • » Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Data publikacji: 20 Stycznia 2021

§ 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Towarzystwa, będąca lekarzem, która złoży deklarację członkowską w formie elektronicznej.


2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz posiadający obywatelstwo Polskie albo cudzoziemiec.


3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa.

5. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału, na podstawie deklaracji złożonej elektronicznie.

6. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny

7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

8. Członek zwyczajny Towarzystwa uzyskujący godność członka honorowego nie traci praw członka zwyczajnego.


§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

2) uczestnictwa w wydarzeniach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo.

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa;

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

3) dbania o dobre imię Towarzystwa;

4) regularnego (do końca stycznia za rok bieżący) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

3. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie umotywowanego wniosku zainteresowanego, Zarząd Główny może członka zwolnić, okresowo lub na stałe, od płacenia składek.


§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa członka zwyczajnego określone w § 13 ust. 1 pkt 2-4 statutu

2. Członek wspierający obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3. Członek honorowy, niebędący członkiem zwyczajnym, korzysta ze wszystkich praw i obowiązków członka zwyczajnego z wyłączeniem § 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4 statutu.

§ 15

1. Prezesem Honorowym Zarządu Głównego może zostać członek Towarzystwa będący wcześniej Prezesem Zarządu Głównego , w uznaniu wybitnych zasług dla neurologii polskiej i światowej oraz dla Towarzystwa.

2. Godność tę nadaje dożywotnio Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

3. Prezes Honorowy ma prawo brać udział we wszystkich pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

4. Prezes Honorowy Towarzystwa zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek skreślenia z listy członków z powodu:

1) rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej w formie elektronicznej;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres 12 miesięcy;

4) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;

5) wykluczenia z wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki;

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1–4 orzeka Zarząd Oddziału Towarzystwa, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 Sąd Koleżeński. Zarówno Zarząd Oddziału jak i Sąd Koleżeński zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia wskazując na prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/