Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

Data publikacji: 20 Stycznia 2021

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są władze naczelne oraz władze terenowe.

2. Organami władz naczelnych Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Delegatów;

2) Zarząd Główny Towarzystwa;

3) Główna Komisja Rewizyjna;

4) Sąd Koleżeński.

3. Organami władz terenowych:

1) w przypadku Oddziału

a) Walne Zebranie Członków Oddziału;

b) Zarząd Oddziału;

c) Komisja Rewizyjna Oddziału;

2) w przypadku Sekcji:

a) Walne Zebranie Członków Sekcji;

b) Zarząd Sekcji;

4. Oddziały Towarzystwa, o których mowa w ust. 3 pkt 1 statutu, powoływane będą uchwałą Zarządu Głównego, na wniosek co najmniej 20 osób będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Zarząd Główny określa zasięg terytorialny oraz siedzibę.

5. Sekcje Towarzystwa, o których mowa w ust. 3 pkt 2 statutu, powoływane będą uchwałą Zarządu Głównego dla gałęzi neurologii stanowiącej samodzielną dyscyplinę naukową, na wniosek co najmniej 50 osób będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc Sekcję Zarząd Główny określa nazwę, siedzibę oraz zatwierdza jej regulamin.


§ 18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

4. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w roku kalendarzowym w którym upływa kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa, a do daty wprowadzenia tego stanu nowe władze Towarzystwa nie zostały wybrane, wówczas kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa ulega automatycznemu przedłużeniu o 1 rok liczony od daty upływu kadencji władz Towarzystwa przypadającej w danym roku kalendarzowym.


Walne Zebranie Delegatów

§ 19

1. Tryb i zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów następuje na podstawie niniejszego statutu oraz na mocy regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wyłaniani są przez Oddziały. Każdy Oddział reprezentowany jest na Walnym Zebraniu Delegatów. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd Główny

3. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

4. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów Terenowych, Prezes Elekt oraz Prezes poprzedniej kadencji;

2) z głosem doradczym – Prezes Honorowy, członkowie honorowi – jeżeli nie są delegatami - oraz osoby zaproszone osoby przez Zarząd Główny.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia Delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez członka Towarzystwa.

6. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają:

1) w pierwszym terminie – zgodnie z § 18 ust. 2 statutu.

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na żądanie minimum trzech Zarządów Oddziałów;

4) na umotywowane żądanie, co najmniej 30 delegatów lub 100 członków zwyczajnych.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2; 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane nie później niż w ciągu 60 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi Głównemu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;

3) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Głównego regulaminów działalności jednostek organizacyjnych o których mowa w § 7 pkt 2, 3 statutu;

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

5) wybór spośród delegatów (w głosowaniu tajnym) Prezesa Elekta, który będzie Prezesem Zarządu Głównego, przyszłej kadencji, 15 Członków Zarządu Głównego, 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu Koleżeńskiego;

6) zatwierdzanie regulaminów władz naczelnych Towarzystwa;

7) nadawania godności Prezesa Honorowego i tytułu członka honorowego;

8) zgłaszanie propozycji dotyczących przyszłego zjazdu naukowego;

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich podziału między Zarząd Główny, Oddziały i Sekcje;

10) uchwalanie statutu i jego zmian;

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


Zarząd Główny

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, w tym zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

2. Prezesem Zarządu Głównego zostaje Prezes Elekt wybrany przez poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów. Kadencja Prezesa rozpoczyna się z chwilą wyboru pozostałych członków Zarząd Głównego.

3. Jeżeli Prezes-elekt zrezygnował ze swojej funkcji przed objęciem funkcji Prezesa Towarzystwa lub funkcja jego wygasła z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru Prezesa w odrębnym tajnym głosowaniu, przed wyborem pozostałych członków Zarządu Głównego.

4. Kandydatury do nowego Zarządu Głównego mają prawo zgłaszać obecni na Walnym Zgromadzeniu Delegaci, składając wniosek zgłoszenia podpisany przez co najmniej 5 Delegatów.

5. Zarząd Główny wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym: pierwszego i drugiego Wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, którzy łącznie z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

6. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin.

7. W przepadku rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu, nowym Prezesem zostaje dotychczasowy pierwszy Wiceprezes i Zarząd Główny dokonuje wyboru uzupełniającego na stanowisko Wiceprezesa.

8. W skład Zarządu Głównego wchodzą również z głosem stanowiącym Prezes Elekt oraz Prezes poprzedniej kadencji.

§ 23

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;

3) zwoływanie i przygotowanie Walnych Zgromadzeń Delegatów;

4) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów;

5) sporządzane projektu budżetu i preliminarzy;

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego i tytułu Prezesa Honorowego;

8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

9) uchwalenie regulaminu wyboru delegatów;

10) kierowanie organami prasowymi Towarzystwa i powoływanie Redaktorów Naczelnych oraz członków Komitetów Redakcyjnych, na wniosek Redaktorów Naczelnych;

11) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji, Komisji i Rad Problemowych Towarzystwa i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

12) współpraca z krajowymi oraz wojewódzkimi konsultantami z zakresu neurologii;

13) ustalanie zasad udziału Towarzystwa w zjazdach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz wybór przedstawicieli Towarzystwa na te zjazdy;

14) sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych i planów finansowych;

15) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi stosownych umów;

16) uchwalanie zasad i trybu pobierania składek członkowskich.

17) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego

2. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą pracą Towarzystwa kieruje Prezydium.

§ 24

1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się, co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej członków Zarządu zwołuje i ustala termin i miejsce posiedzenia Zarządu Głównego.

3. Sekretarz Zarządu Głównego powiadamia o terminie i porządku dziennym posiedzeń Zarządu Głównego, wszystkich członków Zarządu w terminie 14 dni poprzedzających posiedzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Członka Zarządu.

4. Zarząd Główny ma prawo zaproszenia na swe posiedzenie innych członków Towarzystwa.

5. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego przysługuje Prezesowi (Prezesom) Honorowemu (Honorowym), Redaktorom Naczelnym organów prasowych Towarzystwa, Konsultantowi Krajowemu ds. Neurologii oraz przedstawicielom Zarządów Oddziałów lub Zarządów Sekcji nie mających swego przedstawiciela w Zarządzie Głównym.

6. Zarząd Główny może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Uchwała taka zostaje podjęta, jeżeli za projektem decyzji podpisała się więcej niż połowa członków Zarządu Głównego. Decyzję podjęte w tym trybie zostają wpisane do protokołu kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego.

§ 25

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.


Główna Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowanie kontroli nad jego działalnością.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wice-Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych, oraz jednostek wymienionych w § 7 pkt 2 i 3.

5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.

6. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i w posiedzeniach Prezydium Zarządu z głosem doradczym.

7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa w tym działalności jednostek terenowych o których mowa w § 7 pkt 2 i 3 statutu z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego;

2) zwołanie Walnego Zebrania Delegatów w razie nie zwoływania go przez Zarząd Główny w terminie i trybie przewidzianym w statucie;

3) zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Walnego Zebrania Członków Sekcji w razie nie zwołania przez odpowiednio Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji;

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Zarządu Sekcji, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);

5) składanie na Walnym Zebrania Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa;

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.


Sąd Koleżeński

§ 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, z co najmniej 10-cio letnim stażem przynależności do Towarzystwa, wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

§ 29

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony a także odwołania się do Zarządu Głównego.

§ 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień statutu lub regulaminów wewnętrznych;

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa;

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów;

4) rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem zasad deontologii;

§ 31

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenie w sprawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do jednego roku;

4) skreślenia z Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki. .

§ 32

1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka lub organu Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

2. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości stron oraz Zarządu Głównego.

3. Stronom sporu od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego.

4. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/