Rozdział V. Oddziały Towarzystwa

Data publikacji: 21 Sierpnia 2017

§ 33

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje swoje Oddziały zgodnie z § 7 pkt 1 oraz § 17 ust. 4 Statutu.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia się stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie.

3. Władzami Oddziału są władze określone w § 17 ust. 3 pkt 1 Statutu.

4. Postanowienia § 18 Statutu stosuje się odpowiednio.


Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa

§ 34

Teren działalności Oddziału oraz jego siedzibę ustala Zarząd Główny.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania Oddziału;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w terminie poprzedzającym co najmniej 3 miesiące Walne Zebranie Delegatów wybierające nowy Zarząd Główny;

4) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów;

5) udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

6) rozpatrzenie wniosków władz Oddziału i poszczególnych jego członków;

7) ustalanie wytycznych dla Zarządu Oddziału.

§ 36

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni Oddziału;

2) z głosem doradczym — członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

§ 37

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału pocztą elektroniczną na adres podany przez członka na co najmniej 30 dni wcześniej, zawiadamiając o tym również Zarząd Główny.

3. Postanowienia § 19 ust. 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Zarządu Głównego Towarzystwa;

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału.

2. W przypadku niezwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Główna Komisja Rewizyjna lub Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


Zarząd Oddziału

§ 39

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz naczelnych.

§ 40

1. Zarząd Oddziału składa się z 5— 11 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. O liczbie wybranych członków Zarządu Oddziału decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2. Posiedzenia Zarząd Oddziału zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

3. Postanowienie § 24 ust. 2, 3, 4 i 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Delegatów, Zarządu Głównego Towarzystwa i Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2) określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału;

3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;

5) zaciągania zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych środków i upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny Towarzystwa;

6) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Towarzystwa;

7) wydawanie uchwał w sprawie skreślenia członka z przyczyn określonych § 16 ust. 1 Statutu, a nadto wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o skreślenie członka Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.

8) kierowanie wniosku do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału;

9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

10) kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;

11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

12) prowadzenie i bieżące uzupełnienia listy członków Oddziału oraz przesyłanie jej na bieżąco do Zarządu Głównego;

13) kierowanie bieżącą pracą Oddziału;

14) współpraca z Zarządem Głównym w zakresie pobierania i odprowadzania należnych składek członkowskich do Zarządu Głównego Towarzystwa;

15) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu Towarzystwa;

16) współpraca z Zarządem Głównym w zakresie pobierania składek członkowskich;

17) z upoważnienia Zarządu Głównego przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału;

18) opracowywanie sprawozdań budżetowych;

19) po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Głównego prowadzenie działalności gospodarczej;

20) z upoważnienia Zarządu Głównego prowadzenie samodzielnej działalności finansowej obejmującej prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej, sporządzanie, stosownie do przepisów prawa finansowego, sprawozdań finansowych;

21) rozliczanie się z podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych i prawnych z urzędami skarbowymi właściwymi dla terenu działania Oddziału.

§ 42

Szczegółowy tryb i zasady działania Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PTN.

Komisja rewizyjna oddziału

§ 43

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Oddziału.

§ 44

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3—5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwał władz nadrzędnych Towarzystwa;

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału;

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/