• » PTN
  • » O PTN
  • » Statut
  • » Rozdział X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Rozdział X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Data publikacji: 20 Stycznia 2021

§ 52

1. Uchwalenia Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Delegatów wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku towarzystwa i wyznacza likwidatora.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji towarzystwa, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz 855 z późn. zm.).

Ważne: strona ptneuro.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/