Opublikowany: 08/07/2024

Dr hab. Jarosław Dulski laureatem XIX edycji konkursu o stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w dyscyplinie nauk medycznych

Aktualnosci_985x69016.png

Dr hab. Jarosław Dulski jest klinicystą neurologiem i naukowcem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń ruchu, w tym z użyciem zaawansowanych metod terapeutycznych, takich jak głęboka stymulacja mózgu, terapie infuzyjne oraz leczenie toksyną botulinową pod kontrolą ultrasonografii. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie podyplomowych szkoleń klinicznych i naukowych. Odbył m.in. dwuletni staż w Klinice Mayo na Florydzie w Stanach Zjednoczonych oraz krótsze na Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku w Austrii, Centralnym Szpitalu Uniwersyteckim w Grenoble we Francji oraz Narodowym Szpitalu Neurologii i Neurochirurgii w Londynie w Wielkiej Brytanii. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 60 recenzowanych publikacji, a jego badania były wspierane przez krajowe i międzynarodowe stypendia. Badacz realizował również projekty finansowane zewnętrznie m.in. z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Haworth Family Professorship in Neurodegenerative Diseases Fund.

W terminie od 1 do 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawili Ministrowi Nauki 1708 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Zgodnie z wytycznymi Zespołu, w danej dyscyplinie naukowej rekomenduje się przyznanie młodym naukowcom nie więcej niż 5 stypendiów, w tym nie więcej niż 1 stypendium doktorantowi. W przypadku rekomendowania przyznania w danej dyscyplinie naukowej mniej niż 5 stypendiów mógł być zastosowany dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. W przypadku pozostania wolnych miejsc w danej dyscyplinie naukowej można było je obsadzić kandydatami z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk.

Na podstawie indywidualnych ocen dokonanych przez ekspertów, Prezydium Zespołu przedstawiło Ministrowi uchwałę zawierającą listy rankingowe wniosków młodych naukowców wraz z rekomendacjami. Wyniki zostały ogłoszone 21 czerwca 2024 r. na stronie Ministerstwa: www.gov.pl

Gratulujemy!