Polskie Towarzystwo Neurologiczne liczy 1600 członków.
Członkiem może być każdy obywatel polski, posiadający wykształcenie wyższe i pracujący w dziedzinie nauk neurologicznych.
Członkiem Honorowym może zostać obywatel polski lub innego kraju w uznaniu jego zasług dla neurologii lub dla Towarzystwa.
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Celem Towarzystwa jest (wyciąg ze statutu PTN):
— popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki,
— reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granicą,
— rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności oraz wdrażanie ich do pracy naukowej,
— współudział w doszkalaniu lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
— prowadzi działalność wydawniczą,
— organizuje zjazdy i posiedzenia naukowe,
— organizuje konkursy na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe,
— współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, w zakresie neurologii współpracuje z PAN, towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz Izbami Lekarskimi,
— opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii.

Nasze Towarzystwo należy do międzynarodowych organizacji:
— World Federation of Neurology (Światowa Federacja Neurologów);
— European Federation of Neurological Societies (Europejska Federacja Towarzystw Neurologicznych).