Statut PTN


Statut PTN


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§1
1. Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Towarzystwo Neurologiczne” zwane dalej „Towarzystwem” w skrócie „PTN”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) – oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Towarzystwa i jego znaki są zastrzeżone.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny.

§4
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Prowadzenie swych spraw może powierzyć pracownikom lub współpracownikom.

§6
1. Towarzystwo ma prawo używać odznak, godła i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Główny” w przypadku jednostek terenowych „Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Oddziału ………….” lub „Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Sekcji...........”.

§ 7

Zależnie od potrzeb Towarzystwo w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki:

1) Oddziały i Sekcje tworzone i działające na zasadzie postanowień rozdziału V i VI statutu. Oddziały są organami terenowymi Towarzystwa w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Jednostki takie po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego będą mogły posiadać osobowości prawną.

2) Organy prasowe;

3) Rady i komisje problemowe o charakterze opiniodawczym.

Rozdział II. Cele i sposoby działania Towarzystwa


§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1) popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki;

2) reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granicą;

3) rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności;

4) szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego;

5) współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej;

6) krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

7) reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Towarzystwie.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) opracowywanie i wydawanie własnych czasopism naukowych i edukacyjnych, a także prowadzenie innej działalność wydawniczej w zakresie neurologii;

2) organizowanie zjazdów, konferencji oraz innych posiedzeń naukowych i szkoleniowych;

3) ogłaszanie i organizowanie konkursów na opracowania ważniejszych zagadnień z zakresu neurologii i przyznawanie nagród za osiągnięcia naukowe;

4) współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej, z nadzorem specjalistycznym w zakresie neurologii, Polską Akademią Nauk, Izbami Lekarskimi oraz z pozarządowymi organizacjami naukowymi w kraju i za granicą;

5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych z organizacjami naukowymi;

6) opracowywanie i wydawanie opinii w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących neurologii;

7) prowadzenie działalność popularyzatorskiej w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu nerwowego;

8) prowadzenie działalność gospodarczej;

9) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa;

10) współdziałanie z administracją państwową i samorządową.

11) Inne formy działalności mogące służyć realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Działalność towarzystwa będzie prowadzona z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 9.1
1.Zarząd Główny przekazuje do Oddziałów Terenowych min. 50% zebranej składki członkowskiej od członków oddziału terenowego, w danym roku kalendarzowym.

2. Przekazanie składki członkowskiej, o której mowa w ust. 1 następuje raz w roku.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Towarzystwa, będąca lekarzem, która złoży deklarację członkowską w formie elektronicznej.

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz posiadający obywatelstwo Polskie albo cudzoziemiec.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa.

5. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego, na podstawie deklaracji złożonej elektronicznie.

6. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny

7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

8. Członek zwyczajny Towarzystwa uzyskujący godność członka honorowego nie traci praw członka zwyczajnego.


§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

2) uczestnictwa w wydarzeniach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo.

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa;

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

3) dbania o dobre imię Towarzystwa;

4) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie do końca marca bieżącego roku.

3. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie umotywowanego wniosku zainteresowanego, Zarząd Główny może członka zwolnić, okresowo lub na stałe, od płacenia składek.


§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa członka zwyczajnego określone w § 13 ust. 1 pkt 2-4 statutu

2. Członek wspierający obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3. Członek honorowy, niebędący członkiem zwyczajnym, korzysta ze wszystkich praw i obowiązków członka zwyczajnego z wyłączeniem § 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4 statutu.

§ 15

1. Prezesem Honorowym Zarządu Głównego może zostać członek Towarzystwa będący wcześniej Prezesem Zarządu Głównego , w uznaniu wybitnych zasług dla neurologii polskiej i światowej oraz dla Towarzystwa.

2. Godność tę nadaje dożywotnio Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

3. Prezes Honorowy ma prawo brać udział we wszystkich pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

4. Prezes Honorowy Towarzystwa zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje z powodu:

1) rezygnacji z przynależności do Towarzystwa;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) nieopłacenia w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie o których mowa w § 13 ust 2 pkt. 4 statutu (zgodnie z § 16a statutu);

4) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki;

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4  orzeka Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 5 Sąd Koleżeński. Zarówno Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa jak i Sąd Koleżeński zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie 14 dni od daty dostarczenia orzeczenia. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa jest ostateczna.

4. Od uchwały Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 przysługuje prawo wniesienia do Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty dostarczenia orzeczenia. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

§ 16a
1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie wygasa na skutek nieopłacenia do końca marca danego roku kalendarzowego składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. 4 statutu.

2. W przypadku opłacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie o których mowa w § 13 ust 2 pkt. 4 statutu po terminie, członkostwo zostaje wznowione z tym zastrzeżeniem, że w danym  roku kalendarzowym oraz do dnia opłacenia w terminie (do końca marca) składki za kolejny rok członkostwa, takiemu członkowi nie przysługuje:
1) bierne i czynne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa (do władz naczelnych oraz terenowych zarówno oddziałów jak i sekcji),
2) prawo do nagród i stypendiów (świadczeń Towarzystwa).

3. W przypadkach nadzwyczajnych Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, może na wniosek zainteresowanego, przywrócić mu pełny zakres praw o których mowa w § 13 ust 1.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17
1. Władzami Towarzystwa są władze naczelne oraz władze terenowe.

2. Organami władz naczelnych Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Delegatów;
2) Zarząd Główny Towarzystwa;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.

3. Organami władz terenowych:
1) w przypadku Oddziału
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału;
2) w przypadku Sekcji:
a) Walne Zebranie Członków Sekcji;
b) Zarząd Sekcji;

4. Oddziały Towarzystwa, o których mowa w ust. 3 pkt 1 statutu, powoływane będą uchwałą Zarządu Głównego, na wniosek co najmniej 20 osób będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Zarząd Główny określa zasięg terytorialny oraz siedzibę.

5. Sekcje Towarzystwa, o których mowa w ust. 3 pkt 2 statutu, powoływane będą uchwałą Zarządu Głównego dla gałęzi neurologii stanowiącej samodzielną dyscyplinę naukową, na wniosek co najmniej 50 osób będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc Sekcję Zarząd Główny określa nazwę, siedzibę oraz zatwierdza jej regulamin.


§ 18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

4. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w roku kalendarzowym w którym upływa kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa, a do daty wprowadzenia tego stanu nowe władze Towarzystwa nie zostały wybrane, wówczas kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa ulega automatycznemu przedłużeniu o 1 rok liczony od daty upływu kadencji władz Towarzystwa przypadającej w danym roku kalendarzowym.

Walne Zebranie Delegatów
§ 19

1. Tryb i zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów następuje na podstawie niniejszego statutu oraz na mocy regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wyłaniani są przez Oddziały. Każdy Oddział reprezentowany jest na Walnym Zebraniu Delegatów. Zasady wyboru delegatów określa Zarząd Główny.

3. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

4. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów Terenowych, Prezes Elekt oraz Prezes poprzedniej kadencji;

2) z głosem doradczym – Prezes Honorowy, członkowie honorowi – jeżeli nie są delegatami - oraz osoby zaproszone osoby przez Zarząd Główny.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia Delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez członka Towarzystwa.

6. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają:

1) w pierwszym terminie – zgodnie z § 18 ust. 2 statutu.

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym terminie, w trybie określonym przez Zarząd Główny Towarzystwa. W sytuacji wyjątkowej może odbyć się przy pomocy srodków teleinformatycznych.

3. usunięty

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na żądanie minimum trzech Zarządów Oddziałów;

4) na umotywowane żądanie, co najmniej 30 delegatów lub 100 członków zwyczajnych.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2; 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno być zwołane nie później niż w ciągu 60 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi Głównemu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;

3) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Głównego regulaminów działalności jednostek organizacyjnych o których mowa w § 7 pkt 2, 3 statutu;

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

5) wybór spośród delegatów (w głosowaniu tajnym) Prezesa Elekta, który będzie Prezesem Zarządu Głównego, przyszłej kadencji, 15 Członków Zarządu Głównego, 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu Koleżeńskiego;

6) zatwierdzanie regulaminów władz naczelnych Towarzystwa;

7) nadawania godności Prezesa Honorowego i tytułu członka honorowego;

8) zgłaszanie propozycji dotyczących przyszłego zjazdu naukowego;

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

10) uchwalanie statutu i jego zmian;

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


Zarząd Główny

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, w tym zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

2. Prezesem Zarządu Głównego zostaje Prezes Elekt wybrany przez poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów. Kadencja Prezesa rozpoczyna się z chwilą wyboru pozostałych członków Zarząd Głównego.

3. Jeżeli Prezes-elekt zrezygnował ze swojej funkcji przed objęciem funkcji Prezesa Towarzystwa lub funkcja jego wygasła z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru Prezesa w odrębnym tajnym głosowaniu, przed wyborem pozostałych członków Zarządu Głównego.

4. Kandydatury do nowego Zarządu Głównego mają prawo zgłaszać obecni na Walnym Zgromadzeniu Delegaci, składając wniosek zgłoszenia podpisany przez co najmniej 5 Delegatów.

5. Zarząd Główny Towarzystwa  wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym: pierwszego i drugiego Wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, którzy łącznie z Prezesem, Przezesem Elektem oraz Prezesem poprzedniej kadencji tworzą Prezydium Zarządu Głównego.


6. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin.

7. W przepadku rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu, nowym Prezesem zostaje dotychczasowy pierwszy Wiceprezes i Zarząd Główny dokonuje wyboru uzupełniającego na stanowisko Wiceprezesa.

8. W skład Zarządu Głównego wchodzą również z głosem stanowiącym Prezes Elekt oraz Prezes poprzedniej kadencji.

§ 23

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;

3) zwoływanie i przygotowanie Walnych Zgromadzeń Delegatów;

4) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów;

5) sporządzane projektu budżetu i preliminarzy;

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego i tytułu Prezesa Honorowego;

8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

9) uchwalenie regulaminu wyboru delegatów oraz wyboru organów władz terenowych o których mowa w § 17 ust 3.

10) kierowanie organami prasowymi Towarzystwa i powoływanie Redaktorów Naczelnych oraz członków Komitetów Redakcyjnych, na wniosek Redaktorów Naczelnych;

11) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji, Komisji i Rad Problemowych Towarzystwa i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

12) współpraca z krajowymi oraz wojewódzkimi konsultantami z zakresu neurologii;

13) ustalanie zasad udziału Towarzystwa w zjazdach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz wybór przedstawicieli Towarzystwa na te zjazdy;

14) sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych i planów finansowych;

15) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi stosownych umów;

16) uchwalanie zasad i trybu pobierania składek członkowskich.

17) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego

2. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego bieżącą pracą Towarzystwa kieruje Prezydium.

§ 24

1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się, co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej członków Zarządu zwołuje i ustala termin i miejsce posiedzenia Zarządu Głównego.

3. Sekretarz Zarządu Głównego powiadamia o terminie i porządku dziennym posiedzeń Zarządu Głównego, wszystkich członków Zarządu w terminie 14 dni poprzedzających posiedzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Członka Zarządu.

4. Zarząd Główny ma prawo zaproszenia na swe posiedzenie innych członków Towarzystwa.

5. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego przysługuje Prezesowi (Prezesom) Honorowemu (Honorowym), Redaktorom Naczelnym organów prasowych Towarzystwa, Konsultantowi Krajowemu ds. Neurologii oraz przedstawicielom Zarządów Oddziałów lub Zarządów Sekcji nie mających swego przedstawiciela w Zarządzie Głównym.

6. Zarząd Główny może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Uchwała taka zostaje podjęta, jeżeli za projektem decyzji podpisała się więcej niż połowa członków Zarządu Głównego. Decyzję podjęte w tym trybie zostają wpisane do protokołu kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego.

§ 25

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.


Główna Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowanie kontroli nad jego działalnością.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

3. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wice-Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych, oraz jednostek wymienionych w § 7 pkt 2 i 3.

5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.

6. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i w posiedzeniach Prezydium Zarządu z głosem doradczym.

7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa w tym działalności jednostek terenowych o których mowa w § 7 pkt 2 i 3 statutu z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego;

2) zwołanie Walnego Zebrania Delegatów w razie nie zwoływania go przez Zarząd Główny w terminie i trybie przewidzianym w statucie;

3) zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Walnego Zebrania Członków Sekcji w razie nie zwołania przez odpowiednio Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji;

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Zarządu Sekcji, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);

5) składanie na Walnym Zebrania Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa;

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.


Sąd Koleżeński

§ 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, z co najmniej 10-cio letnim stażem przynależności do Towarzystwa, wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

§ 29

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony a także odwołania się do Zarządu Głównego.

§ 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień statutu lub regulaminów wewnętrznych;

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa;

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów;

4) rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem zasad deontologii;

§ 31

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenie w sprawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do jednego roku;

4) skreślenia z Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki. .

§ 32

1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka lub organu Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

2. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości stron oraz Zarządu Głównego.

3. Stronom sporu od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego.

4. usunięty

Rozdział V. Oddziały Towarzystwa


§ 33

1 Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje swoje Oddziały zgodnie z § 7 pkt. 1 oraz § 17 ust. 4 statutu.

2 Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia się stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok.

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie.

3. Władzami Oddziału są władze określone w § 17 ust. 3 pkt 1 statutu.

4. Postanowienia § 18 statutu stosuje się odpowiednio.


Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa

§ 34

Teren działalności Oddziału oraz jego siedzibę ustala Zarząd Główny.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania Oddziału;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, w terminie poprzedzającym co najmniej 3 miesiące Walne Zebranie Delegatów wybierające nowy Zarząd Główny;

4) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów;

5) udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

6) rozpatrzenie wniosków władz Oddziału i poszczególnych jego członków;

7) ustalanie wytycznych dla Zarządu Oddziału.

§ 36

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni Oddziału;

2) z głosem doradczym —członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

§ 37

1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału pocztą elektroniczną na adres podany przez członka, na co najmniej 30 dni wcześniej, zawiadamiając o tym również Zarząd Główny.

3. Postanowienia § 19 ust. 6 statutu stosuje się odpowiednio

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Zarządu Głównego Towarzystwa;

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału.

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Główna Komisja Rewizyjna lub Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 39

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz naczelnych.

§ 40

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 11 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. O liczbie wybranych Członków Zarządu Oddziału decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału .

2. Posiedzenia Zarząd Oddziału zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

3. Postanowienie § 24 ust. 2, 3, 4 i 6 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego Towarzystwa i Walnego Zebrania Członków Oddziału;

2) określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału;

3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;

5) zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych środków i upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny Towarzystwa;

6) usunięty

7) wydawania uchwał w sprawie skreślenia Członka z przyczyn określonych § 16 ust. 1 Statutu a nadto wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o skreślenie członka Towarzystwa z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki”.

8) kierowanie wniosku do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału;

9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału ;

10) kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;

11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

12) usunięty

13) kierowanie bieżącą pracą Oddziału;

14) współpraca z Zarządem Głównym w zakresie pobierania i odprowadzania należnych składek członkowskich do Zarządu Głównego Towarzystwa;

15) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu Towarzystwa;
16) współpraca z Zarządem Głównym w zakresie pobierania składek członkowskich;

17) z upoważnienia Zarządu Głównego przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału;

18) opracowywanie sprawozdań budżetowych;

19) po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Głównego prowadzenie działalności gospodarczej;

20) z upoważnienia Zarządu Głównego prowadzenie samodzielnej działalności finansowej obejmującej prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej, sporządzanie, stosownie do przepisów prawa finansowego, sprawozdań finansowych;

21) rozliczanie się z podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych i prawnych z Urzędami Skarbowymi właściwymi dla terenu działania Oddziału.

§ 42

Szczegółowy tryb i zasady działania Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PTN.

Komisja rewizyjna oddziału

§ 43

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Oddziału.

§ 44

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa

3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych Towarzystwa.

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału;

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

Rozdział VI. Sekcje


§ 46
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje Sekcje zgodnie z § 7 pkt. 1 oraz § 17 ust. 5 Statutu.

2. Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Sekcje lub zmniejszenia się stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) założenia przez Zarząd Sekcji wniosku o rozwiązanie.

3. Władzami Sekcji są władze określone w § 17 ust. 3 pkt 2 statutu.

4. Postanowienia § 18 oraz § 34–42 statutu stosuje się odpowiednio.

5. Sekcje działają w oparciu o Regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział VII. Komitet Organizacyjny

§ 47

1. Zarząd Główny może powołać Komitet Organizacyjny Zjazdu lub Konferencji Naukowej zwany dalej Komitetem.
2. Komitet działa w oparciu o pełnomocnictwo Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Komitetu
4. Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Komitetu powołuje pozostały skład osobowy Komitetu.
5. Komitet Organizacyjny kończy swoje czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania merytorycznego i finansowego Zjazdu/Konferencji.

Rozdział VIII. Organy prasowe Towarzystwa

§ 48

1. Organem prasowym Towarzystwa jest “Neurologia i Neurochirurgia Polska” (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 2757 -  stanowiące kontynuację wydawanego od 1910 roku pisma „Neurologia Polska”.

2. Redaktora/ów organu prasowego Towarzystwa powołuje i odwołuje Zarząd Główny Towarzystwa.

3. Polskie Towarzystweo Neurologiczne afiliuje i współtworzy „Polski Przegląd Neurologiczny" jako czasopismo edukacyjne.

Rozdział IX. Majątek i fundusze

§ 49

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 50

1. Źródłami majątku Towarzystwa są:

1) składki członkowskie;

2) wpływy z wpisowego opłaconego za udział w zjazdach, konferencjach i sympozjach;

3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;

4) dotacje;

5) darowizny, zapisy i spadki;

6) wpływy z działalności statutowej;

7) dochody z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51

1. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, tj. Prezes (w przypadku jego nieobecności Pierwszy bądź Drugi Wiceprezes) wraz ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.

2. W przypadku Oddziałów i Sekcji z osobowością prawną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych będzie dwóch członków: w przypadku Zarządu Oddziału - Prezes Zarządu Oddziału wraz innym członkiem tego Zarządu, w przypadku Sekcji Prezes Zarządu Sekcji wraz z innym członkiem tego Zarządu.

3. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Oddział lub Sekcję, nie mają zastosowania postanowienia § 41 pkt 5, pkt 17, pkt 18, pkt 20 oraz pkt 21

Rozdział X. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 52

1. Uchwalenia Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Delegatów wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku towarzystwa i wyznacza likwidatora.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji towarzystwa, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz 855 z późn. zm.).

Rozdział XI. Postanowienia końcowe


Statut oraz jego zmiany wchodzą w życia po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.”