Opublikowany: 19/07/2023

Wspomnienie Śp. Prof. Barbary Książkiewicz

kir

Prof. Barbara Książkiewicz

Profesor Barbara Książkiewicz urodziła się 26 lutego 1948 r. w miejscowości Łącko, gm. Pakość. Była absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, natomiast dyplom lekarza medycyny zdobyła w 1973 r. w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Swoje życie zawodowe związała z Bydgoszczą, gdzie początkowo pracowała w przychodni przyzakładowej Zachem. Od 1974 r. związana była ze Szpitalem im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Specjalizację z neurologii uzyskała w 1980 r. Zdobywała wiedzę w klinikach zagranicznych miedzy innymi w Zurychu, Amsterdamie i  Londynie. Działalność naukowo- badawcza Pani Profesor  koncentrowała się przede wszystkim na nieinwazyjnej, aparaturowej ocenie mózgu w ostrym okresie udaru mózgu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1979 r. na podstawie pracy: „Znaczenie rokownicze zachowania się objętości mózgu  w ostrych zespołach niedokrwiennych półkul mózgowych”, której promotorem był prof. Roman Mazur. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1996 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej: ”Kliniczna metoda motoryki ogólnej ciała w ocenie udaru niedokrwiennego mózgu”. W latach 1999-2015 pełniła funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza  w Bydgoszczy. Od 2000 r.  była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a od 2004r. profesora nadzwyczajnego UMK. Przez wiele lat była przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radzie Collegium Medicum w Bydgoszczy. Przez wiele lat sprawowała też opiekę lekarską nad Członkami Związku Sybiraków. Współorganizowała Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona „Akson” w Bydgoszczy. Pełniła również funkcję skarbnika w Polskim Towarzystwie Udaru Mózgu. Przez wiele lat była biegłym sądowym oraz konsultantem wojewódzkim z zakresu neurologii. Działalność Pani Profesor zaowocowała utworzeniem w województwie sieci oddziałów udarowych. Województwo kujawsko-pomorskie pod tym względem było jednym z pierwszych w Polsce. Nadzór nad organizacją oddziałów udarowych, stworzenie rejonizacji hospitalizacji chorych z udarem, wdrożenie systemu nadzoru oraz dokumentowania diagnostyki i leczenia chorych z udarem, pozyskiwanie środków  na aparaturę, zaowocowały poprawą wyników w zakresie leczenia udarów mózgu i spadkiem śmiertelności. Od 1977 r. profesor Barbara Książkiewicz prowadziła przeddyplomowe kształcenie studentów medycyny, z których wielu zasiliło szeregi kadry lekarskiej w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach kształcenia podyplomowego wielokrotnie wykładała na ogólnopolskich szkoleniach dla lekarzy specjalizujących się w neurologii. Pani Profesor  wyspecjalizowała 7 lekarzy specjalistów neurologów.

Opublikowała 68 prac w czasopismach naukowych, monografiach i podręcznikach, była współredaktorem  3 monografii, 1 podręcznika dla studentów medycyny, współautorką 5 skryptów dla studentów oraz promotorem 6 prac doktorskich.

Za swoją działalność i pracę odznaczona była Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Sybiraka.

Profesor  zmarła w wieku 75 lat po długiej i ciężkiej chorobie 14 lipca 2023 r. w Bydgoszczy. Pochowana 19.07.2023 r. w Pakości k. Inowrocławia.

dr n. med. Milena Świtońska