Opublikowany: 29/03/2022

Zarządzenie MZ w sprawie powołania Krajowej Rady ds. Neurologii

Logo_Ministerstwa_Zdrowia

Z satysfakcją informujemy, że dnia 23 lutego 2022 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał Krajową Radę ds. Neurologii organ opiniodawczo-doradczy Ministra Zdrowia.

W skład Rady wchodzą:

  •     przewodniczący Rady - prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
  •     zastępca przewodniczącego Rady - Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
  •     członkowie Rady:

   dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
    prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
    dr hab. n. med. Aneta Lasek-Bal, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
    dr hab. n. med. Maciej Niewada, adiunkt w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
    prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
    prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Neurologii, Katedra Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
    dr hab. n. med. Iwona Szarzyńska-Długosz, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
    dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych;

  •     przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
  •     sekretarz - przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

 

Do zadań Rady należeć będzie:

  •     opracowywanie i przedstawianie ministrowi zdrowia strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki nad chorymi z:

    udarem mózgu
    chorobą Alzheimera
    chorobą Parkinsona
    padaczką
    stwardnieniem rozsianym
    innymi chorobami neurologicznymi, na polecenie ministra zdrowia

  •     opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób neurologicznych i ich upowszechnianie
  •     opracowanie kryteriów jakościowych, związanych z diagnostyką i leczeniem neurologicznym
  •     przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych technologii, które mają zastosowanie w diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych.

Zarządzenie dotyczące powołania Rady wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Traci moc z dniem 1 lipca 2031 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia: